Lai, Yi-Chun, Chung-Jen Teng, Paul Chih-Hsueh Chen, Tzeon-Jye Chiou, and Chun-Yu Liu. 2011. “Unusual Scalp Crusted Scabies in an Adult T-Cell leukemia/Lymphoma Patient”. Upsala Journal of Medical Sciences 116 (1):77–78. https://doi.org/10.3109/03009734.2010.548877.